Diabetes management self efficacy scale, Diabetes maga ment

Páll Dénes | Tudóstér

A vizsgálatban összesen 98 fő -es tíusú diabeteses beteg vett részt, 6 fő Romániából és 7 fő Magyarországról. Az önmenedzselés-motiváció elemzésére a Self-Determination Theory Questionnaire Packet for Diabetes kérdőívcsomagot használtuk. Eredményeink alaján a két ország között nincsenek olyan jelentős kulturális különbségek, amelyek hatással lennének az ismereteken és a motiváción keresztül a glykaemiás kontroll változására.

Kulcsszavak: -es tíusú diabetes, autonómia támogatása, autonómia, kometencia A comarative study of motivation in atients with diabetes from Transylvania and Hungary and their role in glycemic control Summary: In this study, we aimed to exlore the ossible intercultural differences of motivation for treatment and their role in glycemic control in atients with tye diabetes between the Hungarian ethnicity from Transylvania and atients from Hungary.

A total of 98 atients with tye diabetes took art in this cross-sectional study, included 6 atients from Romania and 7 atients from Hungary.

For analyzing the motivation to self-management, Self-Determination Theory Questionnaire Packet for Diabetes was alied. According to our results, there are not such significant cultural differences between our countries that could affect the change in glycemic control through the knowledge and motivation. Több tanulmány is bemutatta, hogy a betegségre vonatkozó ismereteknek nem mindig van hatásuk az egészséggel kacsolatos viselkedésre.

Dorresteijn és mtsai nem találtak elég bizonyítékot arra, hogy a megfelelő tudás csökkenti a cukorbetegség szövődményeinek előfordulását.

TOTAL DOCUMENTS

Deci és Richard M. Ryan elmélete Self Determination Theory, SDT a motiváció és a személyiség kacsolatát vizsgáló makroelmélet öt alelméletből tevődik össze, amelyek különböző motivációs asektusokat foglalnak magukban.

Deci és Ryan az alavető szichológiai szükségletek elmélete basic sychological needs theory alaján az autonómiát, a kometenciát és az affiliációs szükségletet alavető szichológiai szükségletként határozza meg. Az elmélet feltételezi, hogy ha megfelelő a szociális környezet, az ember folyamatos fejlődésre és adatív működésre törekszik.

Egy autonóm személyiség szabadon rendelkezik a saját testével, életével, maga alakítja ki az egyéni szokásait étkezés, folyadékbevitel, testmozgás, ihenés, kacsolatok áolása stb. Mindezt felelősséggel, jól megfontoltan teszi azok után, hogy kialakította saját véleményét, tisztában van az érzelmeivel és a lehetőségeivel.

diabetes management self efficacy scale 2 es cukorbetegség gyógyszerei

Az autonómia fogalma azt jelenti, hogy az egyének szabadon rendelkeznek az életük és magatartásuk azon elemeivel, amelyek önmagukra hatnak. Az autonómia nem a függetlenség szinonímája. Az autonóm motivációs viselkedés célravezetőbb, hatékonyabb, élvezetesebb, jobban internalizálható a személyes viselkedési reertoárba és az önérzékelésbe sense of self. A nagymértékű autonómiával rendelkező személyek ozitívabb énkéel rendelkeznek, és olyan negatív érzelmi állaotok, mint szégyen, bűntudat, ellenségesség, szorongás kevésbé jellemző rájuk.

Cukorbetegítő pager

A harmadik alavető szükséglet a valahova tartozás, a kacsolatok kialakításának és áolásának igénye, amely a családtagokkal, társakkal, baráti körrel, ismerősökkel való kontaktus során elégül ki.

A második alelmélet, az okság iránya elmélet causality orientations theory az egyéni viselkedésszabályozás és a mögötte meghúzódó szándékok közötti viszonyokat és kü- 70 Kálcza-Jánosi Kinga lönbségeket taglalja.

Egy személy általában bizonyos diabetes management self efficacy scale környezeti imutokat részesít előnyben, függetlenül a kontextustól, éldául az emberek azokhoz a artnerekhez fordulnak támogatásért, akik segítik őket a szichológiai szükségleteik különösen az autonómia iránti igényük kielégítésében.

Amennyiben a cselekvés önmeghatározott, autonóm motivációról beszélünk, amelynek hatására a személy a belső értékeinek, érdekeinek megfelelően cselekszik. Jellemzői: belső motiváció, magas szintű énhatékonyság, az egyéni autonómiaszükséglet kielégítése, nagyfokú kreativitás.

Motivált állaotban, tőlünk független tényezők hatására cselekszünk személytől független orientáció. A külsőleg szabályozott viselkedések a legkevésbé autonómak.

diabetes management self efficacy scale a cink cukorbetegség kezelésében

A kognitív kiértékelés elmélete cognitive evaluation theory a különböző jutalmak, büntetések, ozitív vagy negatív visszajelzések összesített hatását vizsgálja az intrinzik motivációra. Azok a külső hatások, amelyek növelik a kometencia érzését, nagy valószínűséggel hozzájárulnak a belső motiváció megerősödéséhez.

Páll Dénes | Tudóstér

Az organikus integráció elmélete organismic integration theory a motiváció különböző tíusait intrinzik, extrinzik és szintjeit vizsgálja, valamint a köztük levő kacsolatot, a meghatározó faktorokat és a cselekvésben megmutatkozó várható kimenetelt. Ennek alaján a különböző emberi viselkedések motivációja egy kontinuum mentén ábrázolható, amelynek egyik végontján 3 Erdélyi és magyarországi -es tíusú cukorbetegek motivációja a teljes motiválatlanság, másik végén edig a belsőleg irányított motiváció helyezkedik el.

Az önmeghatározottság folyamatát és szakaszait ábrázolja az amotiváltságtól a szelfbe beéülő intrinsic motivációig önmeghatározottságig. Az egyéni célok minőségét vizsgáló alelmélet goal contents theory a különböző célok hatását térkéezi fel a fizikai és lelki jóllétre és egészségre.

Az elméletet számos területen alkalmazzák, mint éldául: egészségvédő magatartások, önmenedzsment, kacsolatok, tanulás, munka, szhichoatológia és szichoteráia. A modell sikeresen alkalmazható a cukorbeteg oulációnál, mivel az autonómiatámogatás, az észlelt kometencia és az autonómia is egyaránt rediktívek az önmonitorizására és a cukoranyagcserére.

A betegség kimenetele a betegséggel kacsolatos ismeretek mellett elsősorban a beteg hozzáállásától függ. A tudás hiánya is lehet befolyásoló tényező a betegséggel szembeni nem megfelelő attitűd kialakulásáért. Egyes szerzők arról számoltak be, hogy a kultúrának van igazán döntő szeree az egészségmagatartásra, amely befolyásolja a betegség kezelését.

A vizsgált csoortok nemi és élet- 1. Mivel a két csoort nem homogén a nemi és életkori eloszlás tekintetében, az ös szehasonlító elemzéseknél mint kovariáns kerültek be a statisztikai róbáknál.

diabetes management self efficacy scale cukor cukorbetegség a diagnózis és a kezelés modern elvei

A vizsgált csoortok betegségmutatóit a. A kérdőív a viselkedés mögötti motivációra kérdez rá, oly módon, hogy a válaszlehetőségek többféle szabályozási stílusra utalnak. Mérőeszközök A kérdőív 19 tételt tartalmaz, amelyek a következők: A. Azért veszem be a gyógyszereket, adom be az inzulint és holotoph kezelés a lábakon a cukorbetegségben a cukorszintemet, mert: 1.

Más személyek haragudnának rám, ha nem ezt tenném. Személyes kihívásnak értékelem ezt. Én hiszek abban, hogy ha vigyázok a cukorszintemre, akkor az egészségi állaotom is javul. Vétkesnek érezném magam, ha nem követném az orvosom utasításait. Azt akarom, hogy az orvosom jó betegnek tartson. Rosszul érezném magam, ha nem ezt cselekedném. Érdekes megróbáltatás a cukorszintet a normál határok között tartani. Nem akarom, hogy más személyek csalódjanak bennem B.

Azért diétázom és végzek rendszeres testmozgást, mert: 9. Más személyek haragudnának rám, ha nem ezt tenném. Én magam is úgy gondolom, ezek a dolgok fontosak ahhoz, hogy egészséges maradjak. Szégyellném magam, ha nem ezt tenném. Könnyebb azt tenni, amit mások mondanak, mint hogy én gondolkozzam rajta.

Alaosan végiggondoltam a diétámat és a testmozgást, amit végzek, és azt hiszem, ez a legjobb megoldás. Szeretném, ha mások is látnák, hogy be tudom tartan a diétát és jól érzem magam.

Én csak azért teszem, mert ezt mondta az orvosom. Úgy érzem, hogy egy jól kontrollált diéta és a testmozgás a legjobb megoldás.

Vétkesnek érezném magam, ha nem tartanám be a diétát és nem végeznék testmozgást. A rendszeres testmozgás diabetes management self efficacy scale a diéta betartása az én döntésem, amelyeket tényleg szeretnék betartani. Kihívást jelent számomra megtanulni, hogyan lehet élni a cukorbetegséggel. A cukoranyagcserét az utolsó mért glikolizált hemoglobin HbA1c értékkel mértük.

Az önmenedzselés-motiváció elemzésére az Öndeterminációs kérdőív cukorbetegek számára Self-Determination Theory Questionnaire Packet for Diabetes eszközt használtuk. Ez a csomag három kérdőívet tartalmaz: Az első a 6 tételes Health Care Climate Questionnaire HCCQ 17 felméri, hogy a cukorbetegek hogyan észlelik a családi, baráti és tágabb társas közeg támogatását.

Az önmeghatározottság elméletének alaelvei szerint a szociális kontextusok befolyásolják diabetes management self efficacy scale motivációt, a teljesítményt és a jó közérzetet. Az autonómia támogatása a szociális környezet által kiváltja az egyének önmeghatározott motivációját, egészséges fejlődését és otimális működését.

A kérdőív diabetes management self efficacy scale tételt tartalmaz, amelyek a következők: 1.

Blood Glucose Measurement Latest Research Papers | ScienceGate

Úgy érzem, megértenek az emberek a cukorbetegségemmel kacsolatosan. Az ismerőseim ösztönöznek engem a szükséges változtatásokra diabetes management self efficacy scale cukorbetegségem ellenőrzésével kacsolatosan. A családom és közeli barátaim figyelnek rám, meghallgatják a véleményemet a cukorbetegségem kezelésével kacsolatosan.

A családom és a közeli barátaim megróbálják megérteni, hogy én hogyan látom a cukorbetegségemet, mielőtt új javaslatokat adnának. A válaszokhoz 7 ontos Likert skálát alkalmaztunk, ahol az 1 egyáltalán nem igaz, a 4 valamennyire igaz, a 7 erősen igaz.

A maximálisan összegyűjthető ontszám 8. Az ös szegyűjtött ontszámok átlagát vesszük figyelembe, a 7-es jelzi a teljes támogatottság észlelését. A második a 19 tételes Treatment Self-Regulation Questionnaire TSRQ 18 két alskálát tartalmaz, az autonóm szabályozás és a kontrollált szabályozás alskálát, ezek különbségéből kiszámolható a relatív autonómiaindex RAI.

Sok oka lehet annak, hogy miért veszik be a cukorbetegek a gyógyszert, vagy adják be az inzulint, ellenőrzik vércukorszintjüket, miért diétáznak és végeznek rend- 7 Kálcza-Jánosi Kinga A válaszokhoz 7 ontos Likert skálát alkalmazunk, ahol az 1 egyáltalán nem igaz, a 4 valamennyire igaz, a 7 erősen igaz. A harmadik kérdőív edig a 4 tételes Perceived Cometence for Diabetes Scale PCDS ,14 a személy egészségmagatartásával kacsolatos érzelmeit, kéességeibe vetett bizalmának mértékét méri.

Az észlelt kometencia skála Perceived Cometence Scale PCS 14 a személy egészségmagatartásával 5 Erdélyi és magyarországi -es tíusú cukorbetegek motivációja kacsolatos érzelmeit, kéességeibe vetett bizalmának mértékét kutatja.

Clinical Research News

A kérdőív a betegség menedzselésére való kéességgel kacsolatos kontrollhitre kérdez rá, valamint közvetett módon a kezelési rogram követésére való hajlandóságot is mutatja. Ennek hátterében az áll, hogy minél kometensebbnek érzi magát valaki, nefropatia diabetes cid biztosabban végre tudja hajtani a szükséges változásokat. Biztosan tudom, hogy kées vagyok kezelni a cukorbetegségemet. Most már kées vagyok a cukorbetegségem kezelésére.

  1. Lefordítod a leírást magyar Magyarország nyelvre a Google Fordító segítségével?
  2. Diabetes maga ment
  3. Diabetes székrekedés kezelése

Most már kées vagyok követni a saját megszokott diabetesgondozásomat. Úgy érzem, kées vagyok megfelelni a kihívásnak, hogy ellenőrizzem a cukorbetegségem.

Search Results - Mancini, Tatiana

A kérdőívcsomagot ben adatálták magyar nyelvre Kálcza-Jánosi és munkatársai. Kultúrközi különbségek a cukoranyagcserében A kultúra módosító hatásának vizsgálata a motiváción keresztül a glykaemiás kontrollra A glykaemiás kontrollban nem találtunk szignifikáns eltérést az erdélyi és a magyarországi csoortok között.

diabetes management self efficacy scale diabetes insipidus hypotension

Mivel a két minta nem volt homogén a nemi és az életkori eloszlás tekintetében, ezért one-way ANCOVA statisztikai róbát használtunk SPSS 0ahol mint kovariáns került be mindkét változó, hogy kontrollálni tudjuk a két minta közti különbséget.

A kulturális környezet befolyásoló hatása a kometencián keresztül a glykaemiás kontrollra 4. F Change F 0, RAI 0, 0,00 0, 7,43 Következtetés Eredményeink azt mutatják, hogy az erdélyi és a magyarországi cukorbeteg csoortok között nincs különbség a cukoranyagcserében.

A motivációs komonensek, valamint az önszabályozó motivációs stratégiák nagyjából hasonlók mindkét vizsgált csoortban. A legtöbb motivációs komonens az önrendelkezés elmélete alaján a glykaemiás kontroll negatív indikátorának bizonyult, vagyis minél magasabb az autonómia támogatásának érzése, a kometencia és az autonómiaérzés, annál alacsonyabbak a HbA1c-értékek, vagyis annál jobb a cukoranyagcsere.

Az eredményeink megerősítik az önszabályozó öndetermináció elmélet Self-Determination Theory gyakorlati alkalmazását, vagyis az egyén megfelelő glykaemiás kontrolljának egyik meghatározó tényezője a motiváció.

Eredményeink viszont nem támasztják alá a kulturális környezet befolyásoló hatását sem a cukorbetegséggel kacsolatos ismeretekre, sem a motivációra, sem a glykaemiás kontrollra, azaz a két ország között nincsenek olyan jelentős kulturális különbségek, melyek hatással lennének az ismereteken és motiváción keresztül a glykaemiás kontroll változására. A kulturális környezetnek befolyásoló hatása kaz észlelt autonómiatámogatáson keresztül a glyk miás kontrollra Közlésre érkezett: Közlésre elfogadva: A levelezésért felelős szerző: Dr.

J Al Psychol Advance online ublication. Corelatele cognitive şi motivaţionale ale diabetului zaharat. Universitatea Babeş-Bolyai. Health Psychol ; 3: Rafique Diabetes management self efficacy scale, Shaikh F: Identifying needs and barriers to diabetes education in atients with diabetes.

Adatation to the Hungarian oulation in Transylvania, Romania. Transylvanian Journal of Psychology ; :.

Lehet, hogy érdekel